โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส | รับทำบัญชี เชียงใหม่ | หน้า 2

ภาพบรรยากาศ สัมมนาหลักสูตร “Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ NPAEs”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมสัมมนาโดย รศ.ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“Update มาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ NPAEs”

ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 24 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ค่

สำหรับการสัมมนาครั้งต่อไปจะมีขึ้นอีกครั้งในเร็วๆนี้ค่ะ
——————————————————
ติดต่อสอบถาม โทร 053-241979

S__5521542 S__5521541 S__5521540 S__5521539 S__5521538 S__5521537 S__5521536 S__5521535 S__5521534 S__5521533 S__5521532 S__5521531 S__5521530 20150606_143043 20150606_142931 20150606_142905 20150606_142847 20150606_142752 20150606_142610 20150606_132942 20150606_132917 20150606_132909 20150606_132820 20150606_120727 20150606_111529 20150606_103830 20150606_101959 20150606_091651 20150606_091558 20150606_090929 20150606_090847 20150606_090834 20150606_090802 20150606_090744 20150606_090738 20150606_090722 20150606_090542 20150606_090453 20150606_090430 20150606_090404 20150606_085629 20150606_085540

เชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร ” Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs “

การสัมมนาทางบัญชี ที่ท่านไม่ควรพลาด
โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง และควรค่าแก่การเข้าฟัง
รองศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร ” Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs “
วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

หลักสูตรนี้..นับชั่วโมงการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ( CPD )

  • ผู้ทำบัญชี ( CPD ) 6 ชั่วโมง
  • ผู้สอบบัญชี (CPA) 6 ชั่วโมง

——————————————————————————-
<<หัวข้อสัมมนา>>
◘ สรุปเนื้อหาสาระของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ NPAEs (2554)
◦ สินทรัพย์ หนี้สิน
◦ รายได้และค่าใช้จ่าย
◦ สัญญาเช่า
◦ ผลประโยชน์ของพนักงาน
◘ ประเด็นปัญหาที่พบในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs มาถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา
◘ ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ กิจการ NPAEs ในปี 2560
◘ การเตรียมพร้อมของนักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ กิจการ NPAEs ใหม่มาใช้ตอบประเด็นข้อซักถาม
——————————————————————————
<<อัตตราค่าสัมมนา>>
2,400 + VAT = 2,568 บาท
ค่าลงทะเบียนได้รวมค่า เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
>>>> หากสมัครและชำระเงิน !!!
ภายใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ลด ! ราคาเหลือเพียง 2000 + VAT = 2,140 บาท
** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง INBOX
** โทรศัพท์ 053-241979 ต่อ 13
** Email : nipar26@hotmail.com
——————————————————————————
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่
>> http://www.pas-acc.com/doc/NPAEs58.pdf

สัมมนา7

การอบรม หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”

 

 

การอบรม หลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)”

ในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความสำเร็จ นักบัญชีมืออาชีพ”

ระหว่างวันที่ 3 – 6 เมษายน 2558

ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1428135664438 1428135680617 1428135684478 1428135686127 1428135688725 1428135701750 1428135705559

Accounting in Chiangmai

ประวัติของบริษัท โพรเฟสชั่นแนลแอคเค้าน์ติ้งเซอร์วิสจำกัด

บริษัทได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2539โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดให้มี
การบริการ กับบัญชีให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชี       และมาตรฐาน 
การบัญชี ที่รับรองทั่วไป      บริการข้อมูลด้านฐานะการเงินการดำเนินงานของ
ธุรกิจ   อย่างถูกต้อง         และสามารถนำไปใช้บริหารงาน     ได้ทันเวลาต่อไป
บริษัท ให้บริการด้านบัญชี       และตรวจสอบบัญชี     โดยนักบัญชีมืออาชีพ 
เสนอบริการแก่ธุรกิจทั่วไปซึ่งรวมถึงธุรกิจขนาดกลาง       และขนาดใหญ่ใน
ประเทศไทยและธุรกิจต่างประเทศขนาดเล็ก

ปรัชญาในการดำเนินงาน
  • ดำเนินงานด้วยความซื่อตรง โปร่งใส  และมีจริยธรรมแห่งวิชาชีพ
  • ดำเนินงานด้วยการยึดถือหลักการ ตามมาตรฐานวิชาชีพและกฏหมาย
  • ดำเนินงานด้วยความเข้าใจในลักษณะธุรกิจและงานที่ทำด้วยความถูกต้อง
    เรียบร้อย และสามารถตรวจสอบได้