Our Service | โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส

Our Service

บริษัทของเรามีการจัดทำบัญชีได้ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ตรงเวลา และลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่าง ๆ ในการถูกตรวจสอบ เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เราคือทีมงานผู้้ให้บริการ จัดทำบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริการโดยทีมงานมืออาชีพ ขอเสนอบริการ รับทำบัญชี ครบวงจร เพื่อที่ผู้ประกอบการจะได้ไม่ต้องยุ่งยากกับภาระต่าง ๆ ทางบัญชี-ภาษีอีกต่อไป
  • บริการทางด้านบัญชี
  • บริการงานภาษีอากร
  • บริการตรวจสอบบัญชี
  • บริการที่ปรึกษา
  • บริการจัดทำเงินเดือน
  • บริการฝึกอบรม
  • บริการทางด้าน Software
  • บริการจัดหางาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>