May | 2015 | โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส

Monthly Archives: May 2015

เชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร ” Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs “

การสัมมนาทางบัญชี ที่ท่านไม่ควรพลาด
โดยวิทยากรที่มีชื่อเสียง และควรค่าแก่การเข้าฟัง
รองศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์ ทุมมานนท์
อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชิญเข้าร่วมสัมมนา หลักสูตร ” Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs “
วันเสาร์ ที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา 08.00 น. – 17.00 น.
ณ โรงแรมสุริวงศ์ เชียงใหม่
เก็บชั่วโมง บัญชีได้ 6 ชั่วโมง อื่น ๆ 0.30 ชั่วโมง
——————————————————————————-
<<หัวข้อสัมมนา>>
◘ สรุปเนื้อหาสาระของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการ NPAEs (2554)
◦ สินทรัพย์ หนี้สิน
◦ รายได้และค่าใช้จ่าย
◦ สัญญาเช่า
◦ ผลประโยชน์ของพนักงาน
◘ ประเด็นปัญหาที่พบในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการ NPAEs มาถือปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา
◘ ทิศทางของมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ กิจการ NPAEs ในปี 2560
◘ การเตรียมพร้อมของนักบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับ กิจการ NPAEs ใหม่มาใช้ตอบประเด็นข้อซักถาม
——————————————————————————
<<อัตตราค่าสัมมนา>>
2,400 + VAT = 2,568 บาท
ค่าลงทะเบียนได้รวมค่า เอกสารประกอบการอบรมสัมมนา ชา กาแฟ อาหารว่าง และอาหารกลางวัน
>>>> หากสมัครและชำระเงิน !!!
ภายใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
ลด ! ราคาเหลือเพียง 2000 + VAT = 2,140 บาท
** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ทาง INBOX
** โทรศัพท์ 053-241979 ต่อ 13
** Email : nipar26@hotmail.com
——————————————————————————
ดาวน์โหลดโบว์ชัวร์ได้ที่
>> http://www.pas-acc.com/doc/NPAEs58.pdf

สัมมนา3